Kalle Bäck

Professor i historia är född 1949 i Ödeshög och bor i Trehörna. Fil. Kand. 1976 vid Linköpings universitet. Fil.dr. 1984 vid Stockholms universitet. Universitetslektor 1989 vid Linköpings universitet, docent i historia 1990 vid Stockholms univetsitet. Prefekt på Institutionen för studier av samhällutveckling och kultur, ISAK, vid Linköpings universitet 2004.
Kalle Bäcks forskning handlar oftast om landsbygdens och vardagslivets historia. Han började sin forskarbana med att studera böndernas historia, särskilt deras möjligheter till politiskt inflytande under 1700-talet. Bönderna i andra länder hade rätt att framföra ödmjuka böner om förändringar. I Sverige kunde de också - visar Bäck - ställa politiska krav och driva dem fram
till beslut på högsta nivå.
En annan yrkesgrupp som stått i fokus i Kalle Bäcks forskning är torparna. Det är framför allt deras snabba tillbakagång under det sena 1800-talet, som intresserar honom. Han kan visa
att det inte är Amerikafebern eller städerna som lockar torparna från torpen utan de tvingas därifrån, då byarna i Sverige sprängs genom laga skifte.
Kalle Bäcks två mest uppmärksammade böcker är ”Det svenska dasset - inte bara en skitsak” och ”Den besvärliga svärmodern – myt, nidbild eller verklighet”. Den förra handlar om dassets enorma betydelse för social kontakt, förtrolighet och t.o.m. medborgarfostran i en tid, när Sverige var så trångbott att ingen annan plats fanns för avskildhet. I den andra undersöker Bäck svärmorsrelationen. Det finns knappast något, som vi skämtar mer om än svärmor. l åtlöje och förakt är det väl bara styvmodern, som kan konkurrera med henne. Bäck analyserar vad som är myt, nidbild och verklighet i denna komplicerade roll.
Kalle Bäcks senaste forskning har berört bebyggelseförändringar under 1800-talet. Det handlar om hur Sverigebilden med den röda stugan, vita knutar, tegeltak, tvåvåningshus och trädgårdar har etablerats i Sverige. Han kan visa att de här inslagen Sverigebilden har sen tillkomst och är en modern del av det svenska kulturarvet. Den röda stugan med vita knutar är ändå det näst vanligaste vykortsmotivet (efter kungafamiljen) som utländska besökare skickar till sina hemländer.
Kalle Bäck har under åren erhållit ett flertal kulturpriser och belöningar för sina pedagogiska och vetenskapliga insatser.