Olof Hermelin

Olof Hermelin är född 1967 och uppväxt på gården Marieberg i Sörmland som ligger i gränsbygden mot Kolmården och Östergötland. Han är utbildad arkeolog, med inriktning på medeltid och har studerat vid Uppsala och Lunds universitet. Yrkeskarriären inleddes med arbete på Riksantikvarieämbetet och därefter Sörmlands museum där han ansvarade för uppbyggnaden av en arkeologisk uppdragsverksamhet och senare ingick i museets ledningsgrupp. Därefter arbetade han som biträdande museichef/landsantikvarie för Regionmuseet, Landsantikvarien i Skåne. I Skåne har Olof också arbetat med att bilda företaget Sydsvensk Arkeologi AB och under en kortare uppbyggnadsfas fungerat som dess VD. Idag är Olof museichef för Östergötlands museum och landsantikvarie i Östergötland.

Intresset inom arkeologi är huvudsakligen perioden yngre järnålder, tidig medeltid och de samhällsförändringar som sker under denna period. Ett annat intresse är också landskapets utveckling och det gröna kulturarvet. Detta intresse har resulterat i flera uppdrag och deltagande i projekt och referensgrupper med tema landskap och samhällsplanerings såsom uppdrag i styrgruppen för uppbyggnaden av Fulltofta naturcentrum i Skåne, ”Skog och Historia” projekt i Sörmland, Skåne och Östergötland samt arbetet för att få en handelsträdgård att etablera sig vid Löfstad slott. Engagemanget för det gröna kulturarvet bottnar i de utmaningar som finns för bevarandet av de många landskapsformer människan skapat genom årtusenden.

Olof är verksam inom ett antal styrelser, han är ordförande för Museiarkeologiska branschorganisationen (M-ark), sekreterare i Länsmuseernas samarbetsråd, samt ledamot i Riksförbundet Sveriges museer.