Hagdahlspris för Bra Mat i Äldrevården

Äldre människor har rätt till god mat och goda måltider i äldrevården: - Måltider med god mat och dryck ökar livskvalitén - Näringsriktig mat har stor betydelse för äldres hälsa - Goda måltider är viktiga för social kontakt

Inom äldrevården liksom i övrigt bör goda matvanor kännetecknas av omväxlande, näringsriktig och vällagad mat. Måltiden bör intas på regelbundna tider i en miljö som bidrar till lugn, trygghet och ett gott socialt liv. Utformning av rummet där måltiden intas är viktig liksom dukning, ljudnivå och sättet att servera maten. Tillgång till personal som har tid att hjälpa den äldre är angeläget. Dessutom bör den äldres egna önskemål uppmärksammas inte minst vad gäller val av meny, tidpunkt för måltider och måltidernas utformning. Det är rimligt att den äldre får uppleva feststämning i samband med allmänna eller personliga högtider.

Hur mat produceras och tillagas, transporteras och tillhandahålls spelar allt större roll för miljö, klimat och ekonomi liksom frågan om hur mycket mat som slängs. Dessa perspektiv bör därför uppmärksammas.

Den svenske läkaren Charles Emil Hagdahl (1809-1897) är bland annat känd för sin kokbok med tydlig inriktning mot näringsriktig mathållning. Som läkare hade han ambitioner att förbättra människors hälsa. En hörnsten för god hälsa är kosten. Detta gäller inte minst för äldre som ibland drabbas av nedsatt aptit, försämrad matsmältning och sjukdomar som tär på krafter och energi.

För att uppmuntra utveckling av bra mat och goda måltider för äldre inom både offentlig och privat äldrevård vill Hagdahlsakademien dela ut ett årligt pris till den eller de i Östergötland som bedöms ha bidragit på ett förtjänstfullt sätt till detta ändamål. Pristagare kan nomineras av person/er med anknytning till eller kunskap om äldrevården, av äldre omsorgstagare eller av anhöriga, och av personal. Förslag med skriftlig motivering om högst 400 ord ska senast den 1 oktober ha inkommit till Hagdahlsakademien (c/o Johnny Ludvigsson, Kaveldunsvägen 1, 590 54 Sturefors, alt via mail till Johnny.Ludvigsson@liu.se). En priskommitté kommer att bedöma de insända ansökningarna och förslagen. Beslut fattas av Hagdahlsakademien.

Priset består av 10.000 kr samt ett Diplom. Prisutdelning äger rum vid Hagdahlsakademiens årliga högtidssammankomst den 6 februari i Linköping. Dessutom inbjuds en representant för Prismottagaren att samma dag delta i middag.

Praktiska statuter

Information om priset sprids regelbundet varje vår ( april-maj) och ev påminnelse tidig höst.
Nomineringar ska ha inkommit till Hagdahlsakademien ( fn c/o Johnny Ludvigsson) före 1 okt.
Nomineringar bedöms av priskommitté med fem medlemmar som utses av Hagdahlsakademien        ( 2014: Per-Arne Fall, överläkare geriatrik;  Leif Mannerström, kock; Barbro Konradsson, rektor em; Birgitta Sidenvall, prof em  i omvårdnadsforskning med specialité Mat i äldrevården; Johnny Ludvigsson, akademiledamot och initiativtagare) under oktober månad.
Förslag till pristagare föreläggs Hagdahlsakademien vid dess Novembersammanträde då beslut om pristagare fattas.
Pristagare meddelas efter beslut och överenskommelse om hur presentation av pristagare ska ske när priset överlämnas.
Pris överlämnas vid nästkommande års Högtidssammanträde 6 febr.

Inga Wallenquist

2014-09-11